Vedtægter

§1. NAVN: Foreningens navn er ”AMAGERLANDS AGILITY & LYDIGHEDSCENTER”, i daglig tale kaldet ”AMAGERLANDS (AAL)”. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.

§2. FORMÅL: At tilbyde hundetræning i form af hvalpemotivation, lydighedstræning og agility m.v., for derigennem at fremme samarbejdet og forståelsen mellem hund og fører, samt øvrige aktiviteter, der er relevante for klubbens medlemmer – herunder kurser med ekstern underviser, foredrag, rabatordning på foder og hundeartikler m.v.

§3. MEDLEMSKAB: Alle som rettidigt har betalt sit træningsgebyr og aktivt deltager i træningsforløbet er medlemmer af foreningen. Alle der efter aftale med bestyrelsen påtager sig længerevarende arbejdsopgaver (mindst 12 mdr.) i forbindelse med foreningens drift er medlemmer af foreningen.

Medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlinger, såfremt de har været medlemmer af foreningen i mindst 3 måneder inden generalforsamlingen finder sted. Opstilling og valg til bestyrelsen kan ske efter 6 måneders uafbrudt medlemskab. Afvigelser fra disse tidsgrænser kan kun finde sted, hvis bestyrelsen enstemmigt vedtager dette.

§4. VALG AF BESTYRELSE: Bestyrelsen vælges af og blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen som følger:

I lige år vælges: Formand og et Bestyrelsesmedlem.

I ulige år vælges: Næstformand, Kasserer og et Bestyrelsesmedlem.

For disse poster er valget gældende 2 år. Genvalg kan finde sted.

I både lige og ulige år vælges: To Bestyrelsessuppleanter og en Bilags- kontrollant. Valgperioden for disse poster er et år. Genvalg kan finde sted.

§5. KONTINGENT: Medlemskontingentet er indeholdt i træningsgebyret. Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen og opkræves pr. hold. Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer, der gør et stykke arbejde for foreningen fritages for betaling.

§6. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan skriftligt ekskludere et medlem, hvis dette mister interessen for foreningen (fx udebliver fra træningen tre gange uden afbud), opfører sig dårligt overfor mennesker og/eller hunde – eller på andre måder opfører sig uværdigt.

§7. GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Alle foreningens medlemmer indkaldes skriftligt senest tre uger før afholdelse af generalforsamling. Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden afholdelsen.

Ved generalforsamlingen fremlægges der en dagsorden, der mindst skal indeholde:

A: Valg af dirigent

B: Valg af referent

C: Bestyrelsens beretning

D: Regnskab, status og budget (fremlægges af kassereren)

E: Fastsættelse af kontingent

F: Behandling af indkomne forslag

G: Nye planer på kort og lang sigt

H: Valg samt konstituering

I: Eventuelt

§8. DAGLIG LEDELSE: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen nedsætter og ophæver de for klubben nødvendige udvalg.

Foreningen kan aldrig forpligtes ud over hvad medlemskontingentet, eventuelle støttebeløb og salgsindtægter giver mulighed for. Ingen af foreningens medlemmer kan således nogensinde gøres personligt økonomisk ansvarlig, ligesom ingen som helst personlige krav kan gøres gældende overfor foreningen.

§9. BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det findes nødvendigt. Alle instruktører kan deltage i bestyrelsesmøderne og har taleret. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel og der skal foreligge en motiveret dagsorden.

Enighed søges tilvejebragt. Kan dette ikke opnås gælder flertalsbeslutninger. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt.

Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden.

§10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Kan indkaldes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25% stemmeberettigede medlemmer skriftligt og motiveret ønsker dette. Afholdes senest én måned efter fremsat begæring. Indkaldelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§11. REGNSKAB: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Ved generalforsamlingen i januar fremlægger kassereren det kontrollerede regnskab, status og budget til godkendelse.

§12. VEDTÆGTSÆNDRINGER: Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes samtidigt med indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for ændringerne. Eventuelle vedtægtsændringer skal efterfølgende gøres tilgængelige for alle foreningens medlemmer på www.amagerlands.dk.

§13. OPLØSNING: Hvis foreningen mister sin betydning eller af andre grunde ønskes opløst, skal mindst ¾ af medlemmerne ved fremmøde, samt et flertal af bestyrelsen på to af hinanden følgende generalforsamlinger stemme herfor.

Ved opløsning skal foreningens midler tilfalde andre foreninger eller organisationer, der arbejder for de samme tanker og ideer, som ligger bag foreningens formålsparagraf.

Senest ændret på generalforsamling søndag d. 6. juni 2021

Amagerlands Agility og Lydighedscenter